Obchodní podmínky

Všeobecné dodací podmínky Puratos CZ, a.s., dále jen „dodavatel“

verze 1.1.2018

 1. Předmět smlouvy, povinnosti vyplývající z objednávky:
  Dodavatel se zavazuje dodat kupujícímu na základě jeho požadavku a předchozí objednávky zboží uvedené v platném nabídkovém listu dodavatele. Objednávku lze považovat za přijatou tehdy, když dodavatel potvrdí objednávku kupujícího s určením termínu plnění (viz oddíl č.3)

  Závazná objednávka:
  Závaznou objednávku pro kupujícího představuje objednávka na zboží z platného nabídkového listu dodavatele, pokud jeho hodnota přesáhne 50.000,- Kč (bez DPH), a dále objednávka na zboží, které není součástí platného nabídkového listu dodavatele. Před zpětným potvrzením závazné objednávky si dodavatel vyhrazuje právo žádat od kupujícího zálohu a jistotu na zaplacení kupní ceny, a to až do výše 100 % hodnoty objednávky.

  Nezávazná objednávka:
  Objednávka na zboží z platného nabídkového listu dodavatele, jehož hodnota nepřesáhne 50.000,- CZK (bez DPH).

  Zrušení objednávky, změna objednaného množství:
  V případě, že kupující zruší závaznou, dodavatelem potvrzenou objednávku, je kupující povinen dodavateli zaplatit celou kupní cenu objednávky a objednané zboží převzít. Složená jistota bude započtena na kupní cenu zrušené objednávky. Změna množství zboží na závazné, dodavatelem potvrzené objednávce bude považována za zrušení objednávky a se změnou bude dodavatel zacházet jako s novou objednávkou. Nezávaznou, dodavatelem potvrzenou objednávku může kupující zrušit nebo uvedené množství zboží změnit bez jakýchkoliv právních následků.

 2. Ceny:
  Ceny ze skladu (bez DPH), podle ceníku platného v den dodání. Dodavatel si vyhrazuje právo na revize a změny cen.

 3. Termín plnění a Den dodání:
  Za termín plnění dodávky se považuje potvrzený termín, který po dohodě dodavatel označil jako den předání a převzetí objednaného zboží kupujícímu. Den dodání je den, kdy skutečně dodavatel zboží doručí a předá kupujícímu. Dodavatel potvrdí přijaté objednávky s ohledem na svoje skladové zásoby, tudíž nejbližším termínem plnění je den přijetí objednávky, nejzazším pak 30. den od přijetí objednávky. Termín plnění zboží, které není součástí platného nabídkového listu dodavatele, bude dohodnut zvlášť.

  Změna termínu plnění:
  V případě, že kupující změní potvrzený termín plnění závazné objednávky o více než 5 pracovních dnů, dodavatel naúčtuje skladovací poplatky. Výše skladovacího poplatku je 1 Kč/kg/den (bez DPH). V případě, že kupující změní potvrzený termín plnění nezávazné objednávky o více než 5 pracovních dnů tato smlouva bez jakýchkoliv právních následků pozbývá platnosti a objednané zboží bude prodáno bez vyrozumění kupujícího dalším kupujícím.

 4.  Místo dodání a přechod rizika:
  V případě výdeje ze skladu: kterýkoliv sklad dodavatele na území České republiky, vyskladnění na rampu. V případě doručení přepravní službou: na adresu doručení na území České republiky určenou kupujícím v objednávce, vyložením na rampu nebo na manipulační prostředek kupujícího.

 5. Způsob přepravy:

  Výdej ze skladu:
  Od pondělí do pátku: od 8.00 do 15.00 hodin.

  Pravidelná přepravní služba:
  Jezdí v jeden daný pracovní den v týdnu (přepravní den) po stanovené trase a doručuje potvrzené objednávky kupujícím na adresy doručení určené kupujícím. Přepravní a další související výdaje hradí dodavatel, pokud hodnota objednávky na jednotlivé adresy určené kupujícím přesahuje částku 2.000,-CZK (bez DPH). Dodavatel přijímá objednávku do 8.00 hod. pracovního dne, který předchází odjezdu přepravní služby.

 6. Způsob platby:
  V hotovosti, bankovním převodem, poštovním převodem, dobírkou.

 7. Den splatnosti:
  Dnem splatnosti se rozumí ten kalendářní den, kdy nejpozději musí být částka uvedená na faktuře vystavené dodavatelem připsána na bankovním účtu nebo zaplacena v hotovosti. Pokud kupující má neuhrazenou fakturu na jakoukoliv částku po lhůtě splatnosti, dodavatel plní další objednávku kupujícího za platbu v hotovosti nebo za platbu předem.

 8. Úroky z prodlení:
  V případě prodlení platby, bez dalšího oznámení, se účtují úroky z prodlení. Výše úroků z prodlení činí 0,05% dlužné částky za každý den prodlení.

 9. Reklamace:
  Na kvalitu, množství, balení, poškození a dodávku přijímá dodavatel reklamace do 7 kalendářních dnů od dne dodání. Reklamace musí být podána dodavateli písemnou formou.

 10.  Záruka a nároky ze záruky:
  Dodavatel poskytuje kupujícímu záruku za kvalitu po dobu 7 kalendářních dnů od dne dodání. Kupující může uplatnit nároky ze záruky jen v průběhu záruční doby.

 11. Datum expirace:
  Datum expirace je uvedeno na obalu a určuje dobu trvanlivosti zboží při dodržení stanovených podmínek skladování, avšak nikoli záruku či jiná obdobná práva.

  Balení
  Balení zboží a použité štítky odpovídají požadavkům českého práva (Zákona o potravinách č. 110/1997 Sb. v aktuálním znění) a evropského práva (směrnice ES 1935/2004 a 2002/72/ES).

 12. Nabytí vlastnických práv
  Vlastnické právo k dodanému zboží přechází z dodavatele na kupujícího v momentě potvrzení dodacího listu

 13. Zodpovědnost za škody:
  Dodavatel nenese zodpovědnost za poplatky a sankce, které kupujícímu vznikly nebo byly uloženy orgány veřejné správy. Dodavatel nenese zodpovědnost za náhrady škody, pokuty a sankce, které vůči kupujícímu uplatnila třetí osoba a které je kupující povinen třetí osobě zaplatit, včetně škod způsobených výrobkem kupujícího.

 14. Příslušnost:
  Pro řízení v právních sporech vzniklých mezi dodavatelem a kupujícím bude příslušným výlučně funkčně kompetentní soud v Brně. Dodavatel bude účtovat kupujícímu 15% z hodnoty objednávky (viz oddíl č.1) na pokrytí administrativních nákladů spojených s řízením.

 15. Platnost:
  Všeobecné dodací podmínky dodavatele jsou platné od 1.1.2018 do vydání další aktualizace.

Naše organizace

Společnost Puratos je globální organizace a také rodinná firma, pro kterou je zákazník na předním místě.

Čtěte více

Náš způsob jednání

Posouváme planetu kupředu vytvářením inovativních potravinových řešení pro zdraví a pohodu lidí na celém světě.

Čtěte více