Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Puratos CZ, a.s.
se sídlem U expertu 127, 250 69 Klíčany, IČ 60744762, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v odd.B vl.23753 dále jen „dodavatel“

Verze: 15.2.2023

 1. Předmět smlouvy, povinnosti vyplývající z objednávky:  Puratos CZ, a.s. (dále jen „dodavatel“) se zavazuje dodat kupujícímu na základě jeho požadavku a předchozí objednávky zboží uvedené v platném ceníku dodavatele. Objednávku lze považovat za přijatou tehdy, když dodavatel potvrdí objednávku kupujícího s určením termínu plnění (viz oddíl č.3). 

  Standardní objednávka
  Standardní objednávka je objednávka na zboží z platného ceníku dodavatele. Standardní objednávky se řídí ustanovením zák. č. 89/2012 Sb.

  Individualizovaná objednávka
  Individualizovaná objednávka je taková objednávka, která se vztahuje na neceníkové zboží nebo a kterou za individualizovanou dodavatel označí před jejím potvrzením. Skutečnost, že se jedná o individualizovanou objednávku dodavatel oznámí kupujícímu.
  V případě individualizovaných objednávek může dodavatel vyžadovat závdavek na zaplacení kupní ceny, a to až do výše 100 % hodnoty objednávky.
  V případě, že kupující zruší individualizovanou, dodavatelem potvrzenou objednávku, je kupující povinen dodavateli zaplatit celou kupní cenu objednávky a objednané zboží převzít.

 2.  Ceny:
  Ceny ze skladu (bez DPH), podle ceníku platného v den dodání. Dodavatel si vyhrazuje právo na revize a změny ceníku. Pro objednávku se užije cena z ceníku, který je aktuální v den potvrzení objednávky.

 3.  Termín plnění a Den dodání:
  Za termín plnění dodávky se považuje potvrzený termín, který po dohodě dodavatel označil jako den předání a převzetí objednaného zboží kupujícímu. Den dodání je den, kdy skutečně dodavatel zboží doručí a předá kupujícímu. Dodavatel potvrdí přijetí objednávky s ohledem na svoje skladové zásoby, tudíž nejbližším termínem plnění jsou dva pracovní dny od objednávky, nejzazším pak 30. den od přijetí objednávky. S výjimkou individualizovaných objednávek, kdy dodavatel může určit i termín pozdější.

  Změna termínu plnění:
  V případě, že kupující změní potvrzený termín plnění individualizované objednávky o více než 5 pracovních dnů, dodavatel naúčtuje skladovací poplatky. Výše skladovacího poplatku je 1 Kč/kg/den (bez DPH). V případě, že si kupující nepřevezme individualizovanou objednávku před expirací má dodavatel právo na náklady kupujícího zboží předat k likvidaci. Veškeré platby ze strany kupujícího, a to především nikoliv však výhradně kupní cena a skladovací poplatek, jsou bez dalšího nejpozději spatné ke dni expirace objednávky. V případě, že kupující změní potvrzený termín plnění standardní objednávky o více než 5 pracovních dnů, tato smlouva bez jakýchkoliv právních následků pozbývá platnosti a zaniká.

  Vyšší moc:
  Pro účely těchto obchodních podmínek se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín plnění, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti dle těchto obchodních podmínek, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být dodavatelem odvráceny jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání, pandemie, výpadky logistických a transportních řetězců nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události. Dodavatel je povinen neprodleně písemně uvědomit kupujícího o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení. Dodavatel, v případě, že dojde k okolnosti vyšší moci, je oprávněn změnit dobu plnění nebo pokud dojde vlivem zásahu vyšší moci k nemožnosti plnění na straně dodavatele, od smlouvy jednostranným prohlášením odstoupit.

 4.  Místo dodání a přechod rizika:
  V případě výdeje ze skladu:
  - kterýkoliv sklad dodavatele na území České republiky, vyskladnění na rampu.
  V případě doručení přepravní službou:
  - na adresu doručení na území České republiky určenou kupujícím v objednávce, vyložením na    rampu nebo na manipulační prostředek kupujícího.
   
 5.  Způsob přepravy:
  - Výdej ze skladu:                     
  - od pondělí do pátku: od 8.00 do 15.00 hodin.
  - Pravidelná přepravní služba
  - jezdí v jeden daný pracovní den v týdnu (přepravní den) po dodavatelem stanovené trase a doručuje potvrzené objednávky kupujícím na adresy doručení určené kupujícím. Orientační čas doručení sdělí dodavatel kupujícímu. Dodavatel si vyhrazuje možnost změnit orientační čas doručení, o změně orientačního času doručení dodavatel kupujícího informuje. Přepravní a další související výdaje hradí dodavatel, pokud hodnota objednávky na jednotlivé adresy určené kupujícím přesahuje částku 3.000,- Kč (bez DPH). Dodavatel přijímá objednávku 2 pracovní dny před dnem, během kterého dochází k odjezdu přepravní služby.

 6.  Způsob platby:
  Kupující uhradí cenu buď v hotovosti nebo na bankovní účet dodavatele č. ú. 217 182 423 / 0300, vedený u ČSOB.

 7. Den splatnosti:
  Dnem splatnosti se rozumí ten kalendářní den, kdy nejpozději musí být částka uvedená na faktuře/daňovém dokladu vystaveném dodavatelem připsána na bankovní účet dodavatele nebo zaplacena v hotovosti. Pokud dodavatel eviduje pohledávku za kupujícím na jakoukoliv částku po lhůtě splatnosti, dodavatel plní další objednávku kupujícího výhradě proti zaplacení v hotovosti nebo při platbě před dodáním zboží.

 8.  Úroky z prodlení:  
  V případě prodlení platby kupujícího, se kupující výslovně zavazuje zaplatit  smluvní úrok z  prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

 9. Záruka a nároky ze záruky
  Na množství, balení, poškození a dodávku přijímá dodavatel reklamace (vytčení vady dodaného zboží) do 24 hodin od dne dodání nebo do posledního dne expirace uvedeného na zboží v případě kvality. Reklamace musí být podána dodavateli písemnou formou. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, prodlení v uplatnění reklamace je důvodem pro její zamítnutí. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v důsledku nesprávného uskladnění na straně kupujícího a v důsledku jakéhokoliv poškození kupujícím či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.

 10.  Datum expirace:
  Datum expirace je uvedeno na obalu a určuje dobu trvanlivosti zboží při dodržení stanovených podmínek skladování.

 11.  Balení
  Balení zboží a použité štítky odpovídají požadavkům českého práva (Zákona o potravinách č. 110/1997 Sb. v aktuálním znění) a evropského práva (směrnice ES 1935/2004 a 2002/72/ES).

 12.  Nabytí vlastnických práv
  Vlastnické právo k dodanému zboží přechází z dodavatele na kupujícího v momentě potvrzení dodacího listu a převzetí zboží.

 13.  Ochrana osobních Údajů
  Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).
  Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a případně i identifikační číslo a daňové identifikační číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
  Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů dodavatelem, a to pro účely realizace práv a povinností ze smluvního vztahu.
  Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat dodavatele o změně ve svých osobních údajích.
  Zpracováním osobních údajů Kupujícího může dodavatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 3 let od posledního nákupu zboží nebo služeb, jinak 3 roky od poskytnutí souhlasu. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
  Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. V případě, že by se kupující domníval, že dodavatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu            s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  - požádat dodavatel nebo zpracovatele o vysvětlení,
  - požadovat, aby dodavatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
  Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu dodavatel povinen tuto informaci předat.
  Dodavatel může předat osobní údaje příslušné třetí straně v oprávněných případech.
  Kupující může požádat o výmaz svých osobních údajů. Dodavatel takovéto žádosti neprodleně vyhoví, výmaz se však nedotkne údajů, které musí podle zákona uchovávat, např. faktury a ostatní prodejní doklady týkající se nákupu zboží nebo služeb.

 14.  Závěrečná ustanovení
  Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není zákazník, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I). Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

  Tyto Podmínky nabývají účinnosti 1.3.2023

Naše organizace

Společnost Puratos je globální organizace a také rodinná firma, pro kterou je zákazník na předním místě.

Čtěte více

Náš způsob jednání

Posouváme planetu kupředu vytvářením inovativních potravinových řešení pro zdraví a pohodu lidí na celém světě.

Čtěte více