Informace o zpracování osobních údajů - uchazeči o zaměstnání

Řádné zpracování Vašich osobních údajů je pro nás, společnost Puratos CZ, a.s., se sídlem U Expertu 127, 250 69 Klíčany, IČO: 60744782, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou B 23753 (dále jen „Správce”), velmi důležité a jejich ochrana je pro nás naprostou samozřejmostí.

Rádi bychom Vám tímo poskytli podrobné informace o tom, proč Vaše údaje zpracováváme, na základě jakých důvodů, jakým způsobem, za jakým účelem a v jakém rozsahu a o tom, jaká máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů práva.

Zpracování osobních údajů provádí Správce v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“), a souvisejícími platnými právními předpisy.

Veškeré zpracování Vašich osobních údajů probíhá pouze v nezbytném rozsahu, vždy s ohledem na typ a kategorii osobních údajů a s cílem v co největší míře zachovat Vaše soukromí tj. Správce vždy posuzuje, zda je určité zpracování nezbytné a zda nepřiměřeně nezasahuje do Vašich práv a svobod jakožto subjektů zpracovávaných osobních údajů.

Vaše osobní údaje uchovává Správce pouze po dobu nezbytnou pro naplnění účelu zpracování, tj. rozhodnutí o uzavření pracovněprávního vztahu (viz níže). Zájmem Správce je uchovávat pouze aktuální a přesné údaje, proto jsou osobní údaje průběžně aktualizovány. Vhodné zabezpečení Vašich osobních údajů je nezbytnou součástí řádného zpracování osobních údajů. Za tímto účelem implementoval Správce opatření, aby byla zajištěna dostatečná ochrana Vašich osobních údajů před jakýmkoliv neoprávněným přístupem.

1. Kontakt

Pokud by Vám po přečtení tohoto dokumentu bylo cokoli nejasného, můžete se na nás s jakýmikoliv dotazy nebo při uplatňování jakéhokoliv z práv v oblasti ochrany Vašich osobních údajů obrátit a to písemným sdělením v listinné podobě zaslaným na adresu sídla Správce, uvedenou v záhlaví tohoto dokumentu a adresovaným k rukám General Managera.

2. Kategorie osobních údajů

Zpracováváme Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli ve Vašem životopise, zejména tedy tyto kategorie

osobních údajů:

 • údaje o totožnosti
 • kontaktní údaje
 • pracovní reference

3. Způsob získání osobních údajů

Osobní údaje získáváme od personální agentury, případně přímo od Vás, poskytnuté prostřednictvím našeho webového rozhraní, příp. elektronickou poštou, za účelem účasti ve výběrovém řízení.

4. Doba, po kterou jsou osobní údaje zpracovávány

Vaše osobní údaje zpracováváme zásadně po dobu probíhajícího výběrového řízení, kterého jste se rozhodli účastnit, tj. do doby rozhodnutí o uzavření/neuzavření pracovněprávního vztahu s Vámi. V případě, že jste se o danou pozici ucházeli neúspěšně a nedali jste nám souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro případ, že by se v budoucnu objevila jiná volná pozice, která by Vás mohla zajímat, jsou Vaše osobní údaje zlikvidovány okamžitě po skončení výběrového řízení na danou pozici.

Osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, jsou zpracovávány po dobu, na kterou jste nám souhlas udělili, resp. do okamžiku než svůj souhlas odvoláte (viz níže).

5. Příjemci osobních údajů

K Vašim osobním údajům má přístup pouze Správce, jeho pověření zaměstnanci.

6. Místo zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v prostorách Správce, v České republice.

7. Způsob zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze manuálně. Přijaté životopisy jsou vytištěny a uchovávány v šanonech, jež jsou uzamčeny v boxech, do kterých mají přístup pouze pověření a proškolení zaměstnanci Správce, zachovávající mlčenlivost o Vašich osobních údajích.

8. Účel zpracování osobních údajů

 • a) Jednání o uzavření pracovněprávního vztahu

  Projevíte-li zájem o námi nabízenou pracovní pozici, jsme oprávnění zpracovávat Vaše osobní údaje, které nám poskytnete, abychom mohli řádně provést výběrové řízení a případně s Vámi uzavřít pracovněprávní vztah.

  Získané osobní údaje zpracováváme k následujícím účelům:
  - vyhodnocení kvalifikace;
  - pozvání na všechna kola výběrového řízení;
  - provádění komunikace ohledně výběrového řízení a
  - rozhodování o uzavření pracovněprávního vztahu s Vámi.b) Plnění oprávněných zájmů Správce
 • b) Plnění účelů definovaných v souhlasu se zpracováním osobních údajů

  V případě, že jste v rámci výběrového řízení na určitou pozici nebyli úspěšní a dáte nám souhlas s tím, abychom si tyto údaje ponechali pro případ, že by se u nás uvolnila jiná, pro Vás případně zajímavá pozice, uchováme Váš životopis a případně další Vámi sdělené relevantní informace.
  Souhlas se zpracováním osobních údajů Vám bude k popisu předložen v průběhu výběrového řízení v následujícím znění:

  „Já [jméno, příjmení], dat. nar. [.], souhlasím se zpracováním a uchováním veškerých mých osobních údajů, které jsem poskytl/a společnosti Puratos CZ, a.s., se sídlem U Expertu 127, 250 69 Klíčany, IČO: 60744782, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou B 23753 (dále jen „Puratos CZ, a.s.“) ve svém životopise a v rámci výběrového řízení o uzavření pracovněprávního vztahu. Je –li součástí životopisu i fotografie mojí osoby, vztahuje se tento souhlas i na zpracování předmětné fotografie. Osobní údaje budou zpracovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zákonem 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tyto údaje poskytuji Puratos CZ a.s. výhradně za účelem oslovení s nabídkou na uzavření pracovněprávního vztahu a to na dobu 1 roku ode dne podpisu tohoto souhlasu. Prohlašuji, že jsem byl/a informován/a o svém právu tento souhlas kdykoliv odvolat."

  Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolné a jeho neudělení nemá žádný negativní vliv na výsledek výběrového řízení.

9. Vaše práva v oblasti ochrany osobních údajů

Správce zpracovává Vaše osobní údaje transparentním způsobem a kdykoliv tak můžete využít svá následující práva:

 • a) Právo na přístup k Vašim osobním údajům, a na pořízení kopie Vašich osobních údajů, které Správce zpracovává.
 • b) Právo požádat o opravu chybných údajů, pokud zjistíte, že údaje, které o Vás zpracováváme, nejsou správné, a to prostřednictvím písemného sdělení v listinné podobě zaslaným na adresu sídla společnosti Správce a adresovaným k rukám General Managera.
 • c) Právo požádat o omezení zpracování osobních údajů
  i. po dobu, kdy bude ověřována jejich správnost v návaznosti na písm. c) tohoto odstavce,
  ii. v případě, že zpracování osobních údajů je protiprávní, ale nežádáte výmaz svých osobních údajů,
  iii. v případě, že Správce již Vaše osobní údaje nepotřebuje, ale požadujete je pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků nebo
  iv. v případě, že vznesete námitku proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu.
 • d) Právo požádat o výmaz osobních údajů, v zákonem stanovených případech, tj.
  i. údaje již pro Správce nejsou nezbytné nebo byla překročena ujednaná doba uchovávání;
  ii. v případě, že vznesete námitku z důvodu nesouhlasu se zpracováním osobních údajů na základě oprávněného zájmu;
  iii. je-li to nezbytné ke splnění zákonné povinnosti;
  iv. je-li zpracování protiprávní.

Neexistuje-li pro to právní základ, Vaše osobní údaje nebude Správce mazat ani omezovat jejich zpracování.

 • e) Právo obrátit se na příslušný dozorový úřad, pokud se budete domnívat, že v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů došlo k porušení Vašich práv (zpravidla Úřad pro ochranu osobních údajů, adresa Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7) nebo na příslušný soud.
 • f) Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu. Námitku můžete vznést prostřednictvím písemného sdělení v listinné podobě, které bude odesláno na adresu Správce a adresováno General Managerovi.
  Správce dále Vaše osobní údaje nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převáží nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami jakožto subjektu údajů. Bude-li námitka shledána oprávněnou, nemůže Správce nadále osobní údaje za daným účelem zpracovávat.

 

V Praze, dne 1.9.2020
za Puratos CZ, a.s.
Tomáš Novák, General Manager